تگ - مرا به کنگاراکس نبر!

«زنبورهای خاکستری» در دستان نویسنده‌ی اوکراینی آندری کورکوف

ترجمه‌ی فارسی «زنبورهای خاکستری» جدیدترین اثر آندری کورکوف نویسنده‌ی مشهور اوکراینی که توسط نشر افق منتشر شده است، به دست این نویسنده رسیده و او عکس خود را با این کتاب، در صفحه‌ی فیس‌بوکش منتشر کرده است.  زنبورهای خاکستری،‌ رمانی‌ است که به اختلافات و جنگ بین اوکراین و روسیه بر...