تگ - فلسفه

فلسفه در ادبیات و معرفی رمان‌هایی از ایران و جهان

بسیاری از فلاسفه از یونان باستان تا امروز، برای انتقال اندیشه‌های خود و برانگیختگی تفکر انتقادی، سراغ روایت و شعر رفته‌اند؛ مثل فریدریش نیچه، ژان پل سارتر، دیوید هیوم و البته، سقراط. از سوی دیگر، نویسندگان بسیاری هم هستند که خود را وام‌دار فلسفه در زیباشناسی و نظریه‌های فلسفی می‌دانند...