تگ - غرفه افق

غرفه‌ی کودک و نوجوان نشر افق در نمایشگاه کتاب سال ۹۷

غرفه‌ی کودک و نوجوان نشر افق در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران- اردیبهشت ۹۷  بازدید مدارس از غرفه‌ی نشر افق بازدید مدارس از غرفه‌ی نشر افق  کیوان عبیدی آشتیانی در حال امضای کتاب مترجمان خوب افق خانم‌ها پروین علی‌پور،‌ پرناز نیری،‌ محبوبه نجف‌خانی،‌ آتوسا صالحی ورودی غرفه کودک و نوجوان نشر افق محمدرضا شمس و یکی از...