سحر حقگو کارشناس ارشد تصویرسازی از دانشگاه تهران است. او برای تصویرگری کتاب فارسی…

مهدی حجوانی دانش‌آموخته‌ی دکترای پژوهش هنر، عضو هیئت علمی دانشگاه، فعال در زمینه تاسیس…