اووه تیم اووه تیم نویسنده

اووه تیم (۱۹۴۰) نویسنده آلمانی است که در شهر هامبورگ متولد شده و تاکنون…