النور می نویسنده‌ی آمریکایی کتاب‌های کودکان است. مجموعه داستان‌های ریاضی با موشی او خیلی…