شقایق قندهاری هجدهم دی‌ماه 1355 در تهران در خانواده‌ای فرهنگی به دنیا آمد. پدر…

حدیثه قربان متواد 1364، کارشناس رشته ارتیاط تصویری و عضو انجمن تصویرگران ایران است. اولین…