ویلیام فاکنر نویسنده‌ی شهیر آمریکایی (1898-1962) در ایالت می‌سی‌سی‌پی متولد شد. چند سال بعد…