نسیم بهاری (1366) دانش‌‌آموخته‌ی رشته‌ی طراحی گرافیک از دانشگاه شهید رجایی است. او فعالیت…

هریت بیچر استو (1896-1811) از نامی‌ترین نویسندگان ادبیات پایداری سیاهان و از هواداران فعال…