هریت بیچر استو (1896-1811) از نامی‌ترین نویسندگان ادبیات پایداری سیاهان و از هواداران فعال…