رضا دالوند (1368) دارای مدرک کارشناسی ارشد گرافیک و عضو انجمن تصویرگران است. او…