بورلی كلی‌يری

بورلی كلی‌يری

نویسنده

بورلی کلی‌یری (1916) در اورگان، متولد شد و تا زمانی که به اندازه کافی برای حضور در مدرسه بزرگ شود، در یک مزرعه در یمهیل، یک شهر کوچک زندگی کرد که هیچ کتابخانه ای نداشت. مادرش با کتابخانه دولتی قرارداد بست تا کتاب ها را به یمهیل ارسال کند و او به عنوان کتابدار در اتاق نشیمن خانه کتاب‌ها را امانت می داد. در آنجا بود که بورلی جوان آموخت کتاب ها را دوست بدارد.

بورلی کی‌یری برنده جوایز متعدد و معتبری چون نیوبری و جایزه‌ی ملی کتاب آمریکا در بخش کتاب کودکان شده است.